ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ခေါ်ယူသော တင်ဒါစာရင်းများ ကြေညာချက်များအား ကြည့်ရှုလိုပါက User Registration ပြုလုပ်ရန်လိုပါသည်။ အဆိုပါ user registration ပြုလုပ်ခြင်းအား မိမိတို့၏ personal email ဖြင့်ဖွင့်လှစ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

မိမိ၏ အမည်ကိုသာဖြည့်သွင်းပါ။ (ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် MOHS တွင် company registration ပြုလုပ်ရာတွင်ကုမ္ပဏီအမည်အား ဖြည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။)
မိမိ၏ ကုမ္ပဏီအမည်အား ဖြည့်သွင်းပါ။
မိမိ၏ ရာထူးအားထည့်သွင်းဖော်ပြပါ။
ပြန်လည်ဆက်သွယ်ရန်အတွက် မိမိ၏ ဖုန်းနံပါတ်အား ထည့်သွင်းပါ။
ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ မရှိလျှင် ချန်လှပ်နိုင်ပါသည်။
မိမိတို့၏ personal email ကိုသာ အသုံးပြုပါ။ company registration ပြုလုပ်ရာတွင် company ၏ mail ကို ထည့်သွင်း၍ ကုမ္ပဏီအဖြစ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ အကြီး၊အသေးနှင့် ဂဏန်းများပါဝင်အောင် ပြုလုပ်စေချင်ပါသည်။ မိတ်ဆွေ၏ user account အား လုံခြုံစေရန်ဖြစ်ပါသည်။
Username: User email: