အကယ်၍ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှခေါ်ယူသော တင်ဒါများကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လိုပါက ကုမ္ပဏီ Registration in MOHS ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ယင်းသို့ registration ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ တင်ဒါဖောင်များကို Download ရယူခြင်းနှင့် အခြားသော တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီ၏ အမည်အားဖြည့်သွင်းပါ။
DICA မှ ပေးအပ်ထားသော ကုမ္ပဏီလိုင်စင်နံပါတ်ကိုဖြည့်သွင်းပါ။
DICA မှ အတည်ပြုထုတ်ပြန်သော ရက်စွဲကို ထည့်သွင်းပါ။
ကုမ္ပဏီလိပ်စာကို ထည့်သွင်းပါ။ Address line 1 တွင် အိမ်အမှတ်၊အခန်းအမှတ်ကိုဖြည့်ပါ။ Address line 2 တွင် လမ်းအမည်ဖြည့်သွင်းပါ။
ကုမ္ပဏီရုံးဖုန်းအား ထည့်သွင်းပေးပါရန်။ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တာဝန်ခံ၏ ဖုန်းနံပါတ်အားဖြည့်သွင်းပါ။
ဤကုမ္ပဏီမေးလ်ဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ တရားဝင် email အားဖြည့်သွင်းပေးပါ။
အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ အကြီး၊အသေးနှင့်ကိန်းဂဏန်းများပါအောင် ပြုလုပ်ပေးပါ။ မိတ်ဆွေ၏ လုံခြုံရေးအတွက်ဖြစ်ပါသည်။
Click or drag a file to this area to upload.
please upload pdf file

Registration ပြုလုပ်ပြီးပါက အထက်ဖော်ပြပါ company email ထံသို့ အတည်ပြုရန် Activation mail ပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။ email ပါ link မှတဆင့် ပြန်လည် ဝင်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Username: User email: